Súťaže

Aj v roku 2017 organizujeme vedomostnú súťaž "Čo vieš o hviezdach?" a výtvarnú súťaž "Vesmír očami detí"

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE
V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,
CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU
A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI


vyhlasujú
XXXII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže


VESMÍR OČAMI DETÍSúťaž prebehne v dvoch etapách:

1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa - celoslovenské kolo


Podmienky súťaže:

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória - materské školy
2. kategória - 1. - 4. ročník ZŠ
3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ
4. kategória - základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 1. - 4. ročník ZŠ
5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou o formáte maximálne A2.

Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 31. marca 2017 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je predbežne naplánované na 5. apríla 2017.

Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.


Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresného kola do 28. februára 2017 na adresu:

TEKOVSKÁ HVEZDÁREŇ V LEVICIACH
Sokolovská 21
934 01 LEVICEŠtatút 27. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže

Čo vieš o hviezdach?

Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, okresnými astronomickými kabinetmi, okresnými osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami
Podmienky: Súťažiť sa bude v troch kategóriách
1. kategória – žiaci základných škôl 4.-6. ročník a 1.ročník 8-ročného gymnázia
2. kategória – žiaci základných škôl 7.-9. ročník a 2.-4.ročník 8-ročného gymnázia
3. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.-8.ročník 8-ročného gymnázia
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Priebeh súťaže:
Súťaž bude trojstupňová:
  • Okresné resp. regionálne kolá
    - organizačne zabezpečia hvezdárne, osvetové strediská, centrá voľného času, regionálne kultúrne centrá
  • Krajské kolá
  • Celoslovenské kolo
    - organizačne zabezpečí Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Postupový kľúč: Do krajských kôl budú postupovať jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste v okresných. Do celoslovenského kola budú postupovať umiestnení na 1. až 3. mieste v krajských kolách.

Termíny: Okresné kolo: 14. marec 2017 o 14:00 hod v Tekovskej hvezdárni v Leviciach
Krajské kolá: do konca apríla 2017
Celoslovenské kolo: Termín a miesto konania finále oznámi SÚH organizátorom krajských kôl najneskôr do konca marca 2017.

Priebeh súťaže: Okresné kolo:
pozostáva z dvoch nezávislých častí:
1. riešenie písomných úloh a príkladov
2. riešenie „slepej“ hviezdnej mapy

Prihlášky s uvedením mena, priezviska, školy, triedy a súťažnej kategórie posielajte na adresu hvezdárne
TEKOVSKÁ HVEZDÁREŇ V LEVICIACH
Sokolovská 21
934 01 LEVICEPočítadlo prístupov: 222266 návštevníkov.